Оцінка ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві

Nazar Yaroslavovych Marchyshyn


Анотація


Вступ. Запропоновано уточнення поняття «інноваційний маркетинг підприємства», зважаючи на зміни в системі забезпечення конкурентних переваг. Доведено здатність інноваційного маркетингу до формування ціннісних конкурентних переваг підприємства. Проаналізовано динаміку інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості у сфері запровадження маркетингових інновацій. Досліджено методичні підходи до оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві. Наведено переваги від застосування пропонованого підходу до оцінювання ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві. Систематизовано показники та уточнено критерій оцінювання ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві. Обґрунтовано доцільність практичного застосування методики оцінювання ефективності інноваційного маркетингу на підприємствах харчової промисловості, що дозволить якісно покращити формування ціннісних конкурентних переваг.
Предметом дослідження є методичні підходи до оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві.
Метою дослідження є розробка напрямів удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві для посилення конкурентних переваг, а також економічне обґрунтування доцільності їхнього практичного застосування в харчовій промисловості.
Метод (методологія). У процесі дослідження для обґрунтування напрямів до удосконалення методичних підходів до оцінки інноваційного маркетингу на підприємстві, наведених у статті, використано низку загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: історико-логічний – при дослідженні теоретико-методичних підходів у теорії маркетингу, зокрема його інноваційного напряму та оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві; аналізу і синтезу – для зіставлення підходів та визначення напрямів удосконалення на основі уточнення критерію, встановлення переліку показників та технологій їхнього розрахунку; трактування поняття «інноваційний маркетинг підприємства», оцінки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, обґрунтування та прогнозування її результатів; порівняння і групування – для систематизації показників, застосованих для оцінювання науково-інформаційного рівня забезпеченості інноваційного маркетингу підприємства, аналізу маркетинг-міксу та розрахунку ефектів; графічний метод – для унаочнення сфер прояву інноваційного маркетингу на підприємстві, наведення динаміки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості у сфері інноваційної продукції, процесів та маркетингових інновацій; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків щодо удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності інноваційного маркетингу з метою покращення конкурентних переваг підприємства.
Результати. Уточнено поняття «інноваційний маркетинг підприємства» відповідно до змін у цільовому призначенні. Виявлено переваги застосування пропонованої методики оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві. Визначено джерела формування найбільших резервів покращення ціннісних конкурентних переваг сучасних підприємств. Розроблено схему комплексного оцінювання ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві.
Сфера застосування результатів. Поширення в аналітичній практиці підприємств методичних підходів до оцінки ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві дозволить ухвалювати раціональні управлінські рішення щодо покращення конкурентних переваг, які базуються на ціннісній орієнтації. Визначення ціннісних конкурентних переваг модернізує їхню структуризацію, підвищить якість продукції та дозволить управляти попитом, що позитивно вплине на продуктивність праці.

Ключові слова


інновації; маркетингові інновації; інноваційний маркетинг підприємства; ціннісні конкурентні переваги; вартість клієнта; маркетинг-мікс

Повний текст:

PDF

Посилання


Вікарчук, О. І. Інноваційний маркетинг: чинник соціально-економічного зростання та конкурентоспроможності підприємства: монографія / О. І. Вікарчук. Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін. – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 162– 175.

Гапоненко, Т. М. Інноваційний маркетинг як запорука розвитку підприємства / Т. М. Гапоненко. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2014. – № 3-4. – С. 46-49.

Дойль, П. Маркетинг ориентированный на стоимость / П. Дойль [пер с англ. под. ред. Ю. Н. Каптуревського]. – СПБ.: Питер, 2001. – 480 с.

Доповідь «Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за 2014-2016 рр. (за міжнародною методологією)» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm (25.11.2017)

Ілляшенко, Н. С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія / Н. С. Іляшенко. – Суми: «Вид-во СумДУ», 2011. – 192 с.

Ілляшенко, С. М. Інновації у маркетингу і менеджменті; монограф. / С. М. Ілляшенко. – ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2013. – 616 c.

Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг: пер. с англ. 2 европ. изд.. – С.-Пб.: Издательский дом «Вильмс», 2000. – 944 с.

Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентируемый на рынок / пер с. англ.; под. ред. В. Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2004. – 800 с.

Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки: монографія / за ред. С.В.Ковальчук. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2001. – 322 с.

Маркетингова діяльність промислових підприємств та тенденції її розвитку. Теорія і практика маркетингу в Україні: монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, В. Я. Кардаш та ін. [за ред. д.е.н., проф., акад. АПН України А. Ф. Павленка]: монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 183 – 212.

Матковская, Я. С, Коммерциализация рыночных отношений – парадигма инновационного маркетинга / Я. С. Матковская // Маркетинг. – 2010. № 4. – С. 39-46. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://marketopedia.ru/uploads/Matkovskaya_Innovation_Marketing_Paradigm.pdf. (06.11.2016)

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник; [відпов. за випуск І.В. Калачова]. – К.: Державний комітет статистики України, 2007. – 361 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm (15.09.2017)

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник; [відпов. за випуск І. В. Калачова]. – К.: Державний комітет статистики України, 2009. – 347 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm (15.09.2017)

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: [статистичний зб.]. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 305 с.

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm (15.09.2017)

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник; [відпов. за випуск І. В. Калачова]. – К.: Державний комітет статистики України, 2012. – 287 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm (15.09.2017)

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 р. Статистичний збірник; [відпов. за випуск І.В. Калачова]. – К.: Державний комітет статистики України, 2013. – 287 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htmhttp://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm (15.09.2017)

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник; [відпов. за випуск І. В. Калачова]. – К.: Державний комітет статистики України, 2015. – 287 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cisstat.com/innovation/Ukraine_publication_01.pdf (15.09.2017)

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник; [відпов. за випуск І.В. Калачова]. – К.: Державний комітет статистики України, 2016. – 287 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cisstat.com/innovation/Ukraine_publication_01.pdf (15.09.2017)

Нянько, В. М. Особливості розвитку інноваційного маркетингу / В. М. Нянько. // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6 (44). – С. 212–217.

Собко, О. М. Модернізація інструментів оцінки інтелектуального капіталу підприємства / О. М. Собко // Економіка і регіон. – 2014. – № 2 (45). – С. 126–131.

Собко, О. М. Eкономічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства / О. М. Собко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2015. – Вип. 2 (13). – С. 303–313. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15somkvp.pdf.

Собко, О. М. Прагматизм економічної оцінки інтелектуального капіталу вітчизняних суб’єктів молочної промисловості / О. М. Собко // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 22. – № 2. – С. 145–155.

Собко, О. М. Оцінка ефектів креації вартості підприємства, забезпечених розвитком ринкового інтелектуального капіталу / О. М. Собко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 6, лип. – С. 483–488. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015.

Собко, О. М. Креація вартості інтелектуального капіталу підприємства як сфера формування конкурентних переваг / О. М. Собко // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 4, т. 1. – С. 120–128.

Собко, О. Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємства: монографія / Ольга Собко. – Тернопіль: Економічна думка, 2016. – 360 с.

Статистичний щорічник України за 2015р. / за ред. І. М. Жук. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 585 с.

Харів, П. С. Активізація розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / П. С. Харів, О. М. Собко. – Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 180 с.

Чухрай, Н. І. Особливості маркетингу продуктових інновацій / Н. І. Чухрай, Т. Б. Данилович // Вісник Нац. Ун-ту «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 605. – С. 162–167.

Doyle, P. Marketing wartości / Peter Doyle; [red. nauk. wyd. pol. Jezy Altkorn; tł. z ang. Adam Janiszewski, Andrzej Święch ]. – Warszawa: Felberg SJA, 2003. – 420 [3] s. – (XVII).

Sobko, O. Ocena efektów kreacji wartości przędsiebiorstwa spowodowanych rozwojem kapitału intelektualnego / O. Sobko // Organizacja i Zarządzanie. – 2014 / Zeszyty Naukowe. № 1941. – Zeszyt 83 (Gliwice). – S. 593–604.

Ярощук, О. В. Особливості застосування стандартних фінансових критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів / Олексій Вікторович Ярощук // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2010. – Випуск 7. – С. 219-223.

Vikarchuk, O. I. (2016). Innovatsiynyy marketynh: chynnyk sotsial'no-ekonomichnoho zrostannya ta konkurentospromozhnosti pidpryyemstva. Sotsial'no-ekonomichni protsesy ta suspil'ni transformatsiyi v Ukrayini: chynnyky, tendentsiyi, kontseptual'ne obgruntuvannya prohresyvnykh zmin, 162-175. – Zhytomyr: ZhDTU.

Haponenko, T. M. (2014). Innovatsiynyy marketynh yak zaporuka rozvytku pidpryyemstva. Visnyk Akademiyi pratsi i sotsial'nykh vidnosyn Federatsiyi profspilok Ukrayiny, 3-4, 46-49.

Doyl', P. (2001). Marketinh orientirovannyy na stoimost'. SPB.: Pyter.

Dopovid' «Obstezhennya innovatsiynoyi diyal'nosti v ekonomitsi Ukrayiny za 2014-2016 rr. (za mizhnarodnoyu metodolohiyeyu)». (n.d.). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm (25.11.2017)

Illyashenko, N. S. (2011). Orhanizatsiyno-ekonomichni zasady innovatsiynoho marketynhu promyslovykh pidpryyemstv. Sumy: Vyd-vo SumDU.

Illyashenko, S. M. (2013). Innovatsiyi u marketynhu i menedzhmenti. Papirus.

Kotler, F., Armstronh, H., Sonders, Dzh., Vonh, V. (2000). Osnovy marketinha. S.-Pb.: Vyl'ms.

Lamben, Zh.-Zh. (2004). Menedzhment, orientiruemyy na rynok. SPb.: Pyter.

Koval'chuk, S. V. (2001). Marketynhovi tekhnolohiyi v umovakh innovatsiynoho rozvytku ekonomiky. Khmel'nyts'kyy: Polihrafist-2.

Pavlenko, A. F., Voychak, A. V., Kardash, V. Ya. (2005). Marketynhova diyal'nist' promyslovykh pidpryyemstv ta tendentsiyi yiyi rozvytku. Teoriya i praktyka marketynhu v Ukrayini. Kyiv: KNEU.

Matkovskaya, Ya. S. (2010). Kommertsializatsiya rynochnykh otnosheniy – paradihma innovatsionnoho marketinha. Marketynh, 4, 39-46. Retrieved from: http://marketopedia.ru/uploads/Matkovskaya_Innovation_Marketing_Paradigm.pdf.

Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini. (2007). Kyiv: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny. Retrieved from: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm.

Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini. (2009). Kyiv: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny.. Retrieved from: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm.

Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini. (2011). Kyiv: DP «Informatsiyno-vydavnychyy tsentr Derzhstatu Ukrayiny». Retrieved from: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm.

Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini. (2012). Kyiv: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny. Retrieved from: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm.

Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini u 2012 r. (2013). Kyiv: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htmhttp://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm.

Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini. (2015). Kyiv: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny. Retrieved from: http://www.cisstat.com/innovation/Ukraine_publication_01.pdf.

Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini. (2016). Kyiv: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny. Retrieved from: http://www.cisstat.com/innovation/Ukraine_publication_01.pdf.

Nyan'ko, V. M. (2013). Osoblyvosti rozvytku innovatsiynoho marketynhu. Innovatsiyna ekonomika, 6 (44), 212–217.

Sobko, O. M. (2014). Modernizatsiya instrumentiv otsinky intelektual'noho kapitalu pidpryyemstva. Ekonomika i rehion, 2 (45), 126–131.

Sobko, O. M. (2015). Ekonomichna diahnostyka vplyvu innovatsiynoho intelektual'noho kapitalu na kreatsiyu vartosti pidpryyemstva. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava, 2 (13), 303–313. Retrieved from: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15somkvp.pdf.

Sobko, O. M. (2015). Prahmatyzm ekonomichnoyi otsinky intelektual'noho kapitalu vitchyznyanykh subyektiv molochnoyi promyslovosti. Ekonomichnyy analiz, 22(2), 145–155.

Sobko, O. M. (2015). Otsinka efektiv kreatsiyi vartosti pidpryyemstva, zabezpechenykh rozvytkom rynkovoho intelektual'noho kapitalu. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 6, 483–488. Retrieved from: http://global-national.in.ua/issue-6-2015.

Sobko, O. M. (2016). Kreatsiya vartosti intelektual'noho kapitalu pidpryyemstva yak sfera formuvannya konkurentnykh perevah. Ukrainian Journal of Applied Economics, 4(1), 120–128.

Sobko, O. (2016). Intelektual'nyy kapital i kreatsiya vartosti pidpryyemstva. Ternopil: Ekonomichna dumka.

Zhuk, I. M. (2016). Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2015 r. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny.

Khariv, P. S. & Sobko, O. M. (2003). Aktyvizatsiya rozvytku innovatsiynoyi diyal'nosti promyslovykh pidpryyemstv rehionu. Ternopil: TANH.

Chukhray, N. I. & Danylovych, T. B. (2007). Osoblyvosti marketynhu produktovykh innovatsiy. Visnyk Nats. Un-tu «L'vivs'ka politekhnika». Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 605, 162–167.

Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA.

Sobko, O. (2014). Ocena efektów kreacji wartości przędsiebiorstwa spowodowanych rozwojem kapitału intelektualnego. Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe, 1941 (83), 593–604.

Yaroshchuk, O. V. (2010). Osoblyvosti zastosuvannya standartnykh finansovykh kryteriyiv otsinky efektyvnosti investytsiynykh proektiv. Ekonomichnyy analiz, 7, 219-223.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)